Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu

 

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.buratino.sk je Katarína Kováčová Hravé drevo BURATINO, sídlom Kolónia 545/3, 905 01 Senica, IČ0: 50 440 969, DIČ: 1070185193 (ďalej len predávajúci).
 2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu (ďalej len kupujúci).
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, objednaný tovar s cenami a e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

 

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom (ďalej ako predávajúci) a spotrebiteľom (ďalej ako kupujúci) uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu.
 2. Ceny zverejnené v našom internetovom obchode sú ceny maloobchodné s DPH.
 3. Pre kupujúceho je záväzná cena tovaru uvedená na www.buratino.sk a platná v čase uskutočnenia objednávky.
 4. Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v e-shope.
 5. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný potvrdiť, že sa dôkladne oboznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.buratino.sk.
 6. Odoslaním objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim záväzný kúpno-predajný vzťah.
 7. Kúpna zmluva pri nákupe v e-shope sa uzatvára okamihom odoslania objednávky.
 8. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 9. Na obchodné i ďalšie právne vzťahy vznikajúce pri uzatváraní kúpnych zmlúv v zmysle týchto obchodných podmienok, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka  a Obchodného zákonníka i Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a Zákona o elektronickom obchode, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.


Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí v v registračnom formulári.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú  považované za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia, tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.
 4. V prípade zvolenej platby vopred na účet, kupujúci počká na výzvu k platbe od predávajúceho po preverení dostupnosti objednaného tovaru. Objednávka bude rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 15 dní na  účet spotrebiteľa.

 

Dodacie podmienky

 1. Tovar, ktorý máme skladom expedujeme v nasledujúci deň.
 2. Tovar, u ktorého je uvedené „ Skladom u dodávateľa“, je doba dodania 5 -10 pracovných dní v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov/ výrobcov.
 3. Ak je pri tovare uvedené „Na objednávku“, tento tovar je potrebné objednať u výrobcu. V takomto prípade Vás budeme informovať o presnom termíne dodania tovaru.
 4. V prípade platbou vopred prevodom na účet, bude tovar expedovaný až po prijatí platby na účet predávajúceho.
 5. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Miestom odberu môže byť sídlo Kolónia 545/3, 905 01 Senica, alebo miesto, ktoré si v objednávke určí kupujúci. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť v prepravnom liste.
 6. Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.
 7. Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
 8. Ak  predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

 

Spôsob platby

 1. Kupujúci má možnosť si pri objednávke tovaru zvoliť spôsob platby za tovar, a to:
  1. platbou vopred prevodom na účet predávajúceho,
  2. dobierkou, t.j. pri doručené tovaru špedičnou firmou,
  3. platbou v hotovosti pri osobnom odbere.
 2. V prípade dobierky, za tovar platí kupujúci kuriérovi pri preberaní tovaru, resp. na pošte. Ku každému nákupu dostanete faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe.


Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim.
 3. Kupujúci je povinný prevziať  objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.
 4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Stornovanie objednávky

1.   Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu len v deň objednania tovaru. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

2.   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Podmienkou vrátenia tovaru je aby bol tovar nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom obale a kompletný.
 2. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) uhradiť.
 3. Tovar je potrebné zaslať na adresu Hravé drevo BURATINO, Kolónia 545/3, 905 01 Senica. V prípade dodržania uvedených podmienok budú kupujúcemu vrátené peniaze za tovar do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. Náklady spojené s odoslaním zásielky predajcovi hradí kupujúci.
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy má taktiež dodávateľ.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 4. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam  zabezpečujúcich doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 5. Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.
 6. Kupujúci má možnosť požiadať prevádzkovateľa internetového obchodu o zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií mailom.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vzniknuté chyby predávaného tovaru. Jeho náležitosti sú určené zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

 

Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru skontrolujte fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, bez prevzatia zásielky spíšte s vodičom protokol o škode. Následne nás informujte na mailovej adrese hravedrevo@buratino.sk. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

Predávajúci zodpovedá za chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou, nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

Spôsob a uplatnenie reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť poštou. Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii na adresu: Hravé drevo BURATINO, Kolónia 545/3, 905 01 Senica.

Do zásielky je potrebné priložiť sprievodný list, v ktorom bude uvedené, z akého dôvodu je výrobok reklamovaný. Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
V sprievodnom liste takisto uveďte, akým spôsobom máme postupovať v prípade uznania reklamácie, či chcete výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená.
Taktiež je potrebné uviesť aj mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.
Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám, vám budú spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie. Každá reklamácia bude  vybavená bez zbytočného odkladu a o jej priebehu budeme zákazníka informovať. Zákazník je informovaný do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky alebo mailom.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Reklamačné konanie sa končí:

 1. odovzdaním opraveného výrobku;
 2. výmenou výrobku;
 3. vrátením kúpnej ceny;
 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Kupujúci je o výsledku riešenia reklamácie informovaný telefonicky, resp. písomnou formou e-mailom a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom kópia reklamačného protokolu. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu odo dňa prevzatia nového tovaru.

Odvolanie voči výsledku riešenia reklamácie je možné podať do 14 dní od doručenia rozhodnutia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Práva spotrebiteľa

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak si spotrebiteľ vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácii prevziať.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@buratino.sk.

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú e-mailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 Z.z. a Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete tu:  http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná  na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Tieto zmeny vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na hravedrevo@buratino.sk.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.11.2014.